ประชาคม มก. รวมพลังขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ด้วยการใช้ภาพที่ใส่กรอบ KU for SMART AGRICULTURE 4.0 ใน SOCIAL MEDIA    [ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]ขั้นตอนที่ 1 : เลือกรูปภาพ

Go TOP   
© Copyright 2017 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์